A2- taseme eesti keele kursus (individuaalse)

A2- taseme eesti keele kursus (individuaalse)

24.09.2021 – 30.11.2021

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Rakvere 5a, Jõhvi linn

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 120 tundi kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd, kokku 200 akadeemilist tundi – 2400,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal,
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt

Õpiväljundid:

 • koostab lihtsamaid kirju ja lühikesi tekste endale tuttaval teemal,
 • oskab täita lihtsaid isikuandmetega seotud ankeete,
 • saab aru lühikesest, selgest ja otsesest kõnest tähtsamatel igapäevase eluga seotud teemadel,
 • saab aru lühikestest, lihtsatest kirjalikest tekstidest,
 • saab hakkama lihtsamate igapäevaste suhtlussituatsioonidega ja oskab kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd ja elutingimusi.

Õppe sisu:

 • Isikuandmed. Tervitamine ja tervitusele vastamine. Nimi, vanus, rahvus. Perekonnaseis. 
 • Suhted teiste inimestega. Tutvuste loomine. Välimuse ja iseloomu kirjeldus. 
 • Maja ja kodu. Igapäevased toimingud. Tööülesanded. Enda tööpäeva kirjeldus. Päevakord.
 • Pere ja kodune elu. Pereliikmed. Kodutööd. Tähtpäevade tähistamine.
 • Minu ja mu pereliikmete päev. Päevakava. Toidukorrad päeva jooksul. Tegevused koolis, tööl ja lasteaias. 
 • Vaba aeg. Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino. Kontserdid. Näitused ja muuseumid. 
 • Igapäevaelu. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Korteri planeering. Kodu ja selle lähiümbruse kirjeldus. 
 • Tervishoid. Kehaosad ja nende funktsioonid. Isiklik hügieen. Haigused ja õnnetusjuhtumid. Kiirabi kutsumine. Arsti koju kutsumine.
 • Haridus. Hariduse kirjeldamine. Täiendõpe. Keeleõppimine ja selle vajalikkus. Kool, õppeained ja õpitulemused.
 • Elukutse, amet ja töö. Ametid ja töökohad. Oma elukutse ja töökoha kirjeldamine. Tööpäeva kirjeldamine. Tööülesanded.
 • Teenindus. Teenindusettevõtted (juuksur, kingsepp, kodumasinate remont). Avarii- ja remonditööd (tehniku kutsumine). 
 • Sisseostud, hinnad. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad.  Sooduspakkumised. Müüja või klienditeenindaja abipakkumisele vastamine. 
 • Transport ja reisimine. Transpordivahendid. Liikluseeskirjad. Ühistransport ja sõiduplaan. Tee ja suuna küsimine. Piletite ost. 
 • Kohad, ilm, loodus, keskkond. Ilmaennustus ja ilm. Ilma kirjeldamine. Maailmakaart. Aastaajad. Eesti loodus ja kliima. 
 • Söök ja jook. Toiduained. Söögikohtade külastamine (söökla, restoran, kohvik). Kelneriga suhtlemine. Käitumisreeglid avalikes kohtades. 
 • Keel. Eesti tähtpäevad. Kultuurisündmused. Keele praktiseerimise võimalused.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Hääldamine: pikk ja ülipikk häälik, nõrk ja tugev täht;
 • Tegusõnad: pööramine olevius, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi;
 • Nimisõnad: käänamine; ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga; liitnimisõnad;
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad;
 • Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.

Õppekeskkonna kirjeldus.

Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks.
Õppeklassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Õppeklassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitust viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:

– „E nagu Eesti“, autorid Mall Pesti, Helve Ahi, Kiri-Mari kirjastus, 2015,

– „Tere“, autorid Inga Mangus, Merge Simmul, Kirjatark OÜ, 2016.

Lisaõppematerjal:

– „Suhtleme Eestis“. Eesti keele töövihik – A2.1; A2.2, autor Ülle Rannut, Immisoft, 2015,

– Eesti-vene sõnaraamat: (http://www.eki.ee/dict/evs/)

– Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2): (www.keeleklikk.ee)

http://web.meis.ee/testest/

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

https://www.integratsioon.ee/raamatukogu/

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse lõpus tuleb sooritada A2- tasemel lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.

Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).

Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.

Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest tundidest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.

90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);

75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);

60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldus. Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Karin Sokolova
Kõrgharidus: põhikooli klassiõpetaja (lisaeriala on eesti keele õpetaja), Narva Kõrgkool
Täiendkoolitus:
– grupijuhtimine eesti keele ja kultuuri tundmise kluubide eestvedajatele, Juunika Koolitus
– eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine, Tartu Ülikool koostöös Integratsiooni SA
– eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool

 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018