A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

02.2022 – 31.12.2022
03.2022 – 31.12.2022
04.2022 – 31.03.2023
05.2022 – 30.04.2023
06.2022 – 31.05.2023

või
kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn
2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Õppekava nimetus: A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 160 tundi kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd, kokku 200 akadeemilist tundi – 2272,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal,
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • õppija on eelnevalt läbinud A1- taseme eesti keele kursused.

Õpiväljundid:

 • koostab lihtsamaid kirju ja lühikesi tekste endale tuttaval teemal,
 • oskab täita lihtsaid isikuandmetega seotud ankeete,
 • saab aru lühikesest, selgest ja otsesest kõnest tähtsamatel igapäevase eluga seotud teemadel,
 • saab aru lühikestest, lihtsatest kirjalikest tekstidest,
 • saab hakkama lihtsamate igapäevaste suhtlussituatsioonidega ja oskab kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd ja elutingimusi.

Õppe sisu:

 • Isikuandmed. Tervitamine ja tervitusele vastamine. Nimi, vanus, rahvus. Perekonnaseis. Perekonna ja perekonnaliikmete kirjeldus. Sugulased. Sõbrad.
 • Suhted teiste inimestega. Tutvuste loomine. Välimuse ja iseloomu kirjeldus. Kõneetikett ja viisakusväljendid. Suhtlemistavad telefonis ja kirja teel.
 • Maja ja kodu. Igapäevased toimingud. Tööülesanded. Enda tööpäeva kirjeldus. Päevakord.
 • Pere ja kodune elu. Pereliikmed. Kodutööd. Tähtpäevade tähistamine.
 • Minu ja mu pereliikmete päev. Päevakava. Toidukorrad päeva jooksul. Tegevused koolis, tööl ja lasteaias. Trennid ja hobitegevus. Puhkepäeva veetmine.
 • Vaba aeg. Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino. Kontserdid. Näitused ja muuseumid. Sport. Sünnipäevad, juubelid ja pidustused.
 • Igapäevaelu. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Korteri planeering. Kodu ja selle lähiümbruse kirjeldus. Külaliste kutsumine.
 • Tervishoid. Kehaosad ja nende funktsioonid. Isiklik hügieen. Haigused ja õnnetusjuhtumid. Kiirabi kutsumine. Arsti koju kutsumine. Apteegist info saamine. Polikliinikus käimine (vastuvõtuajad, vastuvõtule registreerimine). Enesetunne.
 • Haridus. Hariduse kirjeldamine. Täiendõpe. Keeleõppimine ja selle vajalikkus. Kool, õppeained ja õpitulemused.
 • Elukutse, amet ja töö. Ametid ja töökohad. Oma elukutse ja töökoha kirjeldamine. Tööpäeva kirjeldamine. Tööülesanded.
 • Teenindus. Teenindusettevõtted (juuksur, kingsepp, kodumasinate remont). Avarii- ja remonditööd (tehniku kutsumine). Kohviku, baari, restorani külastamine. Teenuste eest tasumine. Pangateenused. Postiteenused. Kindlustus. Asutuse lahtioleku aja ja asukoha küsimine.
 • Sisseostud, hinnad. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad. Kauba kogused, mõõdud ning suurusnumbrid ja kaupade hinnad. Tarbekaubad ja nende küsimine kaupluses. Sooritatud ostude kirjeldamine. Kaupade hindade ja kvaliteedi võrdlemine. Sooduspakkumised. Müüja või klienditeenindaja abipakkumisele vastamine. Kauba eest tasumine, kas sularahas või pangakaardiga.
 • Transport ja reisimine. Transpordivahendid. Liikluseeskirjad. Ühistransport ja sõiduplaan. Tee ja suuna küsimine. Piletite ost. Reisi planeerimine. Toa broneerimine. Vaatamisväärsuste kirjeldamine.
 • Kohad, ilm, loodus, keskkond. Ilmaennustus ja ilm. Ilma kirjeldamine. Maailmakaart. Aastaajad. Eesti loodus ja kliima. Loomad, linnud ja taimed.
 • Söök ja jook. Toiduained. Söögikohtade külastamine (söökla, restoran, kohvik). Kelneriga suhtlemine. Käitumisreeglid avalikes kohtades. Toidu ja jookide tellimine. Tellimuse eest maksmine. Toidu valmistamine. Söömisharjumused. Tervislik toitumine.
 • Keel. Eesti tähtpäevad. Kultuurisündmused. Keele praktiseerimise võimalused.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Hääldamine: pikk ja ülipikk häälik, nõrk ja tugev täht;
 • Tegusõnad: pööramine olevius, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi;
 • Nimisõnad: käänamine; ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga; liitnimisõnad;
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad;
 • Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.

Õppekeskkonna kirjeldus.

Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks.

Õppeklassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Õppeklassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitust viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:

– „E nagu Eesti“, autorid Mall Pesti, Helve Ahi, Kiri-Mari kirjastus, 2015,

– „Tere“, autorid Inga Mangus, Merge Simmul, Kirjatark OÜ, 2016.

Lisaõppematerjal:

– „Suhtleme Eestis“. Eesti keele töövihik – A2.1; A2.2, autor Ülle Rannut, Immisoft, 2015,

– Eesti-vene sõnaraamat: (http://www.eki.ee/dict/evs/)

– Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2): (www.keeleklikk.ee)

http://web.meis.ee/testest/

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

https://www.integratsioon.ee/raamatukogu/

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse lõpus tuleb sooritada A2- tasemel lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.

Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).

Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.

Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest tundidest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.

90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);

75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);

60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldus. Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018