B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

02.2022 – 31.12.2022
03.2022 – 31.12.2022
04.2022 – 31.03.2023
05.2022 – 30.04.2023
06.2022 – 31.05.2023

või
kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn
2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Õppekava nimetus: B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 170 tundi kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd, kokku 220 akadeemilist tundi – 2414,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal (testi kasutatakse õppija keeleoskuse määramiseks),
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • või õppija on eelnevalt sooritanud A2- taseme eesti keele eksami ja tal on olemas A2- taseme tunnistus.

Õpiväljundid:

 • saab aru tekstidest, mis on seotud töö ja igapäevaeluga,
 • koostab lihtsa teksti huvitaval või tuttaval teemal, kirjeldab kogemusi ja muljeid,
 • oskab vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (töö, kool, vaba aeg jne),
 • kirjeldab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke; põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane,
 • mõistab raadiost või televiisorist kuuldut, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.

Õppe sisu:

 • Endast ja teistest rääkimine. Enda ja teiste tutvustus. Päritolu, sugulased, sõbrad, tuttavad. Rahvus. Kodakondsus. Erinevate ankeetide täitmine. Inimeste suhted ühiskonnas: lähtuvalt pereliikme, sõbra või sõpruskonna kirjeldamine. Meeldejäävad sündmused.
 • Kodu, kodukoht ja ümbruskond. Elukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel ja kodumasinad. Kodused tööd. Elukoha ost ja müük. Üür. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas.
 • Pere ja igapäevaelu. Pere koosseis ja juured. Perekonna traditsioonid. Igapäevase koduelu organiseerimine. Pereelu kirjeldus. Tavaline päev tööl ja koolis. Oma päeva kirjeldus. Tähtsad sündmused. Ajakohased sündmused.
 • Haridus. Ülevaade enda haridusest. Õppimisvõimalused. Minu kooliaeg. Keele ja arvutikasutamise õppimisvõimalused.
 • Vaba aeg ja meelelahutus. Filmide vaatamine. Muusika. Sportimisvõimalused. Hobid. Vaba aja veetmise võimalused Eestis. Kultuuriüritused.
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Reisimisvõimalused. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Teekonna planeerimine. Viisad. Majutus. Reisibüroode teenused. Reisimuljed. Vaatamisväärsused. Piletite ost. Ühistransport.
 • Tervis ja enesetunne. Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Haigused ja õnnetusjuhtumid. Meditsiiniteenused. Ravimite ostmine ja tarvitamine.
 • Elukutse ja töö. Elukutse valik. Töökoht ja töö iseloom. Tööpäev ja töökohustused. Töötingimused. Töökollektiiv. Tööpäev ja tegevused tööl. Töö otsimine. Töökuulutused. Töövestlus. Motivatsioonikirja ja CV koostamine.
 • Ilm, loodus ja keskkond. Ilma kirjeldus. Aastaajad. Kliima. Ilmaennustus. Loodus. Inimtegevuse mõju keskkonnale. Eesti loodus, fauna ja floora. Kaartide ja skeemide lugemine.
 • Söök, jook ja sisseostud. Avalikud söögikohad (restoranid, kohvikud, sööklad). Laua broneerimine. Menüü lugemine ja mõistmine. Tellimus. Suhtlemiskultuur avalikes kohtades. Lauakombed. Ebatervislik söök ja jook. Tervislik toitumine. Kaubandus. Poed (lahtiolekuajad, hinnad, makseviis jne). Suhtlus poes. Reklaam. Allahindlused. Söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass ja klientuur. Söögi tellimine. Reklaam. Toote (nt joogi, toidu) kohta info küsimine/andmine.
 • Teenindus. Teenused. Avarii- ja remonditööd (spetsialisti koju kutsumine). Pangateenused (sissemaksed, maksed, laen). Posti- ja mobiilsideteenused (pakutavad teenused). Kõneetikett. Teenuste kohta vajaliku info saamine. Kaubandus. Poed (lahtiolekuajad, hinnad, makseviis jne). Suhtlus poes. Reklaam. Allahindlused.
 • Keel ja kultuur. Meedia. Teatri, muuseumi, näituse külastamine. Eesti keele õppimisvõimalused Eestis. Keelekohvikud. Info saamine õppimisvõimaluste kohta. Kultuurisündmuse, esineja või toimunud ürituse.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Nimisõnad: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad;
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine;
 • Asesõnad. Põhivormid. Käänamine;
 • Tegusõnad. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis, ma- ja da- infinitiiv, ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata). Tegevusnimed, ühendtegusõnad.

Õppekeskkonna kirjeldus.

Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Õppeklassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Õppeklassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitust viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:

– „Tere taas. Eesti keele õpik B1 (B2)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus, Kirjatark 2019,

– „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.1“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015,

– “Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.2“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015.

Lisaõppematerjal:

„Tere Jälle! Eesti keele õpik A1–A2 (B1)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus (https://kirjatark.ee/tere-jalle/), Kirjatark 2019,

„Eesti keele õpik B1, B2“ autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kinstik 2012,

– „Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega“, autorid Aavo Valmis, Valmis Lembetar, TEA 2002,

– „Süvenda ja täienda eesti keele oskust“, autorid Aino Siirak, Annelii Juhkama, Koolibri 2016,

– Eesti keele e-kursus vene keele baasil (B1) (https://www.keeletee.ee/)

– Eesti–vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/

http://web.meis.ee/testest/

http://www.efant.ee/std/

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/

https://www.integratsioon.ee/raamatukogu

https://www.laulud.ee/

http://www.kutsekeel.ee/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse lõpus tuleb sooritada B1- taseme lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.

Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).

Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.

Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.

90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);

75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);

60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldus. Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018