B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

02.2022 – 31.12.2022
03.2022 – 31.12.2022
04.2022 – 31.03.2023
05.2022 – 30.04.2023
06.2022 – 31.05.2023

või
kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn
2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Õppekava nimetus: B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 200 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, kokku 400 akadeemilist tundi – 2480,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal (testi kasutatakse õppija keeleoskuse määramiseks),
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • või õppija on eelnevalt sooritanud B1- taseme eesti keele eksami ja tal on olemas B1- taseme tunnistus.

Õpiväljundid:

 • mõistab selgelt struktureeritud vestlusi enamikul igapäevaelu, kooli ja tööga seotud teemadel,
 • oskab esitada selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi paljudel teemadel, koostab ettekandeid huvipakkuvatel teemadel,
 • oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste mitmetel huvitavatel, tuttavatel ja ka abstraktsetel teemadel,
 • oskab lugeda pikki ja keerukaid tekste erinevatel eesmärkidel, kasutades vastavaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.

Õppe sisu:

 • Endast ja teistest rääkimine. Inimsuhted. Tugevad ja nõrgad küljed. Enesetutvustus vastavalt suhtlussituatsioonile. Haridus ja töökogemus. Erinevate ankeetide ja küsimustike täitmine. Peresuhted. Abikassa või sõber. Rollid ja suhted perekonnas. Peretraditsioonid.
 • Igapäevaelu. Päevakord. Koduste kohustuste täitmine. Tööpäev. Probleemsed situatsioonid ja nende lahendamine. Kaebuse esitamine. Suhtlemine riigiasutustega. Minu ja minu pere päev.
 • Elukutse, amet ja töö. Elukutsed ja elukutse valik. Töökoht ja töö iseloom. Töökohustused. Töökeskkond ja töötingimused. Karjäär ja eneseteostus. Probleemid ja nende lahendamine. Töötaja õigused ja kohustused. Ametlikud kirjad. Juhtumid tööl. Suhted töölektiivis.
 • Kodu ja ümbruskond. Kodu ja kodu lähiümbrus (plussid, miinused, valikud, planeering). Elamistingimused. Koduost. Kodu üürimine. Vajaliku info hankimine. Turvalisus. Kindlustus. Majapidamine. Avarii- ja remonditeenused.
 • Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja sisustamise viisid, meelelahutuslikud ja kultuurilised harrastused. Vaba aja veetmise võimalused. Meedia (tele- ja raadioprogrammid, ajalehed ja ajakirjad, internet). Sportimisvõimalused ja spordiüritused. Meelelahutusüritused ja meelelahutusasutused. Külaliste kutsumine.
 • Reisimine ja transport. Transpordisüsteem, eelised ja puudused. Liiklusolukord. Puhkuse veetmise viisid ja võimalused. Turismimarsruudi koostamine. Info hankimine. Majutus ja toitlustus. Puhkus Eestis. Populaarsed puhkamiskohad välismaal. Vaatamisväärsused. Ühistranspordi sõiduplaan, sõidupiletite ostmine. Võõras linnas, tee juhatamine.
 • Haridussüsteem. Omandatud haridus, eriala. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiend- ja ümberõpe (esseed täiend- ja ümberõppevõimalustest). Arvutipõhine õpe. Infoühiskond ja selle probleemid. Õppemaks. Õppelaen. Koolielu ja haridustee. Koolitöö, kooliaeg ja õppimine.
 • Keeled ja kultuurid. Eesti kultuur ja kultuuritegelased (ettekanded Eesti kultuuritegelastest). Peamised ajaloosündmused. Rahvused ja traditsioonid. Eesti keele õppimisvõimalused Eestis. Ettepanekud keeleõppimise arengu toetamiseks. Keelekohvikud. Teabe otsimine ja hankimine. Keeleoskus ja selle arendamine.
 • Keskkond, kohad, loodus. Vaatamisväärsuste ja ajalooliste paikade kirjeldus. Looduskaitse ja keskkonnakaitse. Ilm ja kliima. Rahvastik. Elu linnas ja maapiirkonnas. Keskkonnasaaste ja selle vastu võitlemismeetodid. Väitlemine keskkonnateemadel.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Suhtlemisoskus. Sotsiaalne sfäär. Elatustase. Heategevus. Õiguste ja kohustuste kohta teabe saamine ja levitamine. Isiklikud ja tööalased suhted. Etnilised probleemid. Sotsiaalsed probleemid. Minu sõber, sõpruskond, poed ja meeldejäävad sündmused.
 • Tervis ja enesetunne. Tervislik eluviis. Halvad harjumused (väitlused terviseteemadel). Suhtlemine meditsiiniasutustes. Kaebuste kirjeldamine. Probleemide lahendamine. Vastuvõtule registreerimine. Arsti visiit. Sümptomite kirjeldus. Eesti tervishoiusüsteem. Haigekassa ja ravikindlustus. Halvad harjumused.
 • Toitumine. Avalikud söögikohad, eelistused (täiendava info küsimine). Söögi- ja joogikohad, lahtiolekuajad ja asukoht. Rahvusköögid. Tervislik toitumine. Ebatervislik söök ja jook. Toitlustusteenuseid puudutavate kaebuste esitamine ja lahendamine.
 • Teenindus ja teenused. Avalik teenindus. Kaubandus ja ostlemine. Suhtlemine teenindajaga. Tarbija õigused. Tarbijakaitse. Side- ja infoteenused. Pangateenused (sissemaksed, ülekanded, laenud). Reklaamid. Kaebuse esitamine. Konfliktide lahendamiseks võimaluste otsimine. Soodustused. Hotelliteenindus, plussid ja miinused.
 • Majandus- ja õigussuhted. Kodanike peamised õigused ja kohustused. Politsei. Kohtusüsteemi kohta teabe hankimine ja päringule vastuse saamine. Majandussüsteem. Kuritegevus ja turvalisus.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus- ja arvsõnaga;
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis;
 • Omadussõnad: omadussõna käänamine, omadussõna võrdlusastmed;
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga;
 • Asesõnad: asesõna käänamine;
 • Koostada ise vaatlusülesanded;
 • Õpilaste eripära/vajaduste väljaselgitamine – õpilaste õpitasemega arvestamine, varasemate lünkade likvideerimine, vajadusel kordamine jne;
 • Õpitust tagasiside kindlustamine (õpilaste informeerimine kontrolli tulemustest ja ilmnenud puudustest);
 • Õpitu kinnistamine ja üldistamine (tavaliselt teema käsitlemise lõpus läbiviidud tund kas ülesannete lahendamisena, diskussioonina vms).

Õppekeskkonna kirjeldus.

Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Klassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Klassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitust viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:

 • „Eesti keele õppekomplekt B1, B2“, autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kitsnik 2012,
 • „K nagu Kihnu“, autor Mall Pesti, Kiri-Mari Kirjastus

Lisaõppematerjal:

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse lõpus tuleb sooritada B2- tasemel lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.

Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).

Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.

Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest tundidest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.

90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);

75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);

60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldus. Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018