Koolitus

Koolitus

Valige koolitus

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn

2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Periood:

Õppekava nimetus: A2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 160 tundi kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd, kokku 200 akadeemilist tundi – 2272,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal,
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • õppija on eelnevalt läbinud A1- taseme eesti keele kursused.

Õpiväljundid:

 • koostab lihtsamaid kirju ja lühikesi tekste endale tuttaval teemal,
 • oskab täita lihtsaid isikuandmetega seotud ankeete,
 • saab aru lühikesest, selgest ja otsesest kõnest tähtsamatel igapäevase eluga seotud teemadel,
 • saab aru lühikestest, lihtsatest kirjalikest tekstidest,
 • saab hakkama lihtsamate igapäevaste suhtlussituatsioonidega ja oskab kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd ja elutingimusi.

Õppe sisu:

 • Isikuandmed. Tervitamine ja tervitusele vastamine. Nimi, vanus, rahvus. Perekonnaseis. Perekonna ja perekonnaliikmete kirjeldus. Sugulased. Sõbrad.
 • Suhted teiste inimestega. Tutvuste loomine. Välimuse ja iseloomu kirjeldus. Kõneetikett ja viisakusväljendid. Suhtlemistavad telefonis ja kirja teel.
 • Maja ja kodu. Igapäevased toimingud. Tööülesanded. Enda tööpäeva kirjeldus. Päevakord.
 • Pere ja kodune elu. Pereliikmed. Kodutööd. Tähtpäevade tähistamine.
 • Minu ja mu pereliikmete päev. Päevakava. Toidukorrad päeva jooksul. Tegevused koolis, tööl ja lasteaias. Trennid ja hobitegevus. Puhkepäeva veetmine.
 • Vaba aeg. Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino. Kontserdid. Näitused ja muuseumid. Sport. Sünnipäevad, juubelid ja pidustused.
 • Igapäevaelu. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Korteri planeering. Kodu ja selle lähiümbruse kirjeldus. Külaliste kutsumine.
 • Tervishoid. Kehaosad ja nende funktsioonid. Isiklik hügieen. Haigused ja õnnetusjuhtumid. Kiirabi kutsumine. Arsti koju kutsumine. Apteegist info saamine. Polikliinikus käimine (vastuvõtuajad, vastuvõtule registreerimine). Enesetunne.
 • Haridus. Hariduse kirjeldamine. Täiendõpe. Keeleõppimine ja selle vajalikkus. Kool, õppeained ja õpitulemused.
 • Elukutse, amet ja töö. Ametid ja töökohad. Oma elukutse ja töökoha kirjeldamine. Tööpäeva kirjeldamine. Tööülesanded.
 • Teenindus. Teenindusettevõtted (juuksur, kingsepp, kodumasinate remont). Avarii- ja remonditööd (tehniku kutsumine). Kohviku, baari, restorani külastamine. Teenuste eest tasumine. Pangateenused. Postiteenused. Kindlustus. Asutuse lahtioleku aja ja asukoha küsimine.
 • Sisseostud, hinnad. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad. Kauba kogused, mõõdud ning suurusnumbrid ja kaupade hinnad. Tarbekaubad ja nende küsimine kaupluses. Sooritatud ostude kirjeldamine. Kaupade hindade ja kvaliteedi võrdlemine. Sooduspakkumised. Müüja või klienditeenindaja abipakkumisele vastamine. Kauba eest tasumine, kas sularahas või pangakaardiga.
 • Transport ja reisimine. Transpordivahendid. Liikluseeskirjad. Ühistransport ja sõiduplaan. Tee ja suuna küsimine. Piletite ost. Reisi planeerimine. Toa broneerimine. Vaatamisväärsuste kirjeldamine.
 • Kohad, ilm, loodus, keskkond. Ilmaennustus ja ilm. Ilma kirjeldamine. Maailmakaart. Aastaajad. Eesti loodus ja kliima. Loomad, linnud ja taimed.
 • Söök ja jook. Toiduained. Söögikohtade külastamine (söökla, restoran, kohvik). Kelneriga suhtlemine. Käitumisreeglid avalikes kohtades. Toidu ja jookide tellimine. Tellimuse eest maksmine. Toidu valmistamine. Söömisharjumused. Tervislik toitumine.
 • Keel. Eesti tähtpäevad. Kultuurisündmused. Keele praktiseerimise võimalused.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:
Hääldamine: pikk ja ülipikk häälik, nõrk ja tugev täht;
Tegusõnad: pööramine olevius, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi;
Nimisõnad: käänamine; ainsuse ja mitmuse moodustamine; ühildumine omadus- ja arvsõnaga; liitnimisõnad;
Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad;
Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine.

Õppekeskkonna kirjeldus.
Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks.
Õppeklassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Õppeklassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitust viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.
Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:
– „E nagu Eesti“, autorid Mall Pesti, Helve Ahi, Kiri-Mari kirjastus, 2015,
– „Tere“, autorid Inga Mangus, Merge Simmul, Kirjatark OÜ, 2016.

Lisaõppematerjal:
– „Suhtleme Eestis“. Eesti keele töövihik – A2.1; A2.2, autor Ülle Rannut, Immisoft, 2015,
– Eesti-vene sõnaraamat: (http://www.eki.ee/dict/evs/)
– Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2): (www.keeleklikk.ee)
– http://web.meis.ee/testest/
– https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
– http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
– https://www.integratsioon.ee/raamatukogu/

 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Kursuse lõpus tuleb sooritada A2- tasemel lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.
Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.
Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest tundidest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.
90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);
75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);
60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldusEesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn

2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Periood:

Õppekava nimetus: B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 170 tundi kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd, kokku 220 akadeemilist tundi – 2414,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal (testi kasutatakse õppija keeleoskuse määramiseks),
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • või õppija on eelnevalt sooritanud A2- taseme eesti keele eksami ja tal on olemas A2- taseme tunnistus.

Õpiväljundid:

 • saab aru tekstidest, mis on seotud töö ja igapäevaeluga,
 • koostab lihtsa teksti huvitaval või tuttaval teemal, kirjeldab kogemusi ja muljeid,
 • oskab vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (töö, kool, vaba aeg jne),
 • kirjeldab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke; põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane,
 • mõistab raadiost või televiisorist kuuldut, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.

Õppe sisu:

 • Endast ja teistest rääkimine. Enda ja teiste tutvustus. Päritolu, sugulased, sõbrad, tuttavad. Rahvus. Kodakondsus. Erinevate ankeetide täitmine. Inimeste suhted ühiskonnas: lähtuvalt pereliikme, sõbra või sõpruskonna kirjeldamine. Meeldejäävad sündmused.
 • Kodu, kodukoht ja ümbruskond. Elukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel ja kodumasinad. Kodused tööd. Elukoha ost ja müük. Üür. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas.
 • Pere ja igapäevaelu. Pere koosseis ja juured. Perekonna traditsioonid. Igapäevase koduelu organiseerimine. Pereelu kirjeldus. Tavaline päev tööl ja koolis. Oma päeva kirjeldus. Tähtsad sündmused. Ajakohased sündmused.
 • Haridus. Ülevaade enda haridusest. Õppimisvõimalused. Minu kooliaeg. Keele ja arvutikasutamise õppimisvõimalused.
 • Vaba aeg ja meelelahutus. Filmide vaatamine. Muusika. Sportimisvõimalused. Hobid. Vaba aja veetmise võimalused Eestis. Kultuuriüritused.
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Reisimisvõimalused. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Teekonna planeerimine. Viisad. Majutus. Reisibüroode teenused. Reisimuljed. Vaatamisväärsused. Piletite ost. Ühistransport.
 • Tervis ja enesetunne. Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Haigused ja õnnetusjuhtumid. Meditsiiniteenused. Ravimite ostmine ja tarvitamine.
 • Elukutse ja töö. Elukutse valik. Töökoht ja töö iseloom. Tööpäev ja töökohustused. Töötingimused. Töökollektiiv. Tööpäev ja tegevused tööl. Töö otsimine. Töökuulutused. Töövestlus. Motivatsioonikirja ja CV koostamine.
 • Ilm, loodus ja keskkond. Ilma kirjeldus. Aastaajad. Kliima. Ilmaennustus. Loodus. Inimtegevuse mõju keskkonnale. Eesti loodus, fauna ja floora. Kaartide ja skeemide lugemine.
 • Söök, jook ja sisseostud. Avalikud söögikohad (restoranid, kohvikud, sööklad). Laua broneerimine. Menüü lugemine ja mõistmine. Tellimus. Suhtlemiskultuur avalikes kohtades. Lauakombed. Ebatervislik söök ja jook. Tervislik toitumine. Kaubandus. Poed (lahtiolekuajad, hinnad, makseviis jne). Suhtlus poes. Reklaam. Allahindlused. Söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass ja klientuur. Söögi tellimine. Reklaam. Toote (nt joogi, toidu) kohta info küsimine/andmine.
 • Teenindus. Teenused. Avarii- ja remonditööd (spetsialisti koju kutsumine). Pangateenused (sissemaksed, maksed, laen). Posti- ja mobiilsideteenused (pakutavad teenused). Kõneetikett. Teenuste kohta vajaliku info saamine. Kaubandus. Poed (lahtiolekuajad, hinnad, makseviis jne). Suhtlus poes. Reklaam. Allahindlused.
 • Keel ja kultuur. Meedia. Teatri, muuseumi, näituse külastamine. Eesti keele õppimisvõimalused Eestis. Keelekohvikud. Info saamine õppimisvõimaluste kohta. Kultuurisündmuse, esineja või toimunud ürituse.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Nimisõnad: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad;
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine;
 • Asesõnad. Põhivormid. Käänamine;
 • Tegusõnad. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis, ma- ja da- infinitiiv, ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata). Tegevusnimed, ühendtegusõnad.

Õppekeskkonna kirjeldus.
Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Õppeklassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Õppeklassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitust viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.
Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:
– „Tere taas. Eesti keele õpik B1 (B2)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus, Kirjatark 2019,
– „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.1“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015,
– “Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.2“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015.

Lisaõppematerjal:
– „Tere Jälle! Eesti keele õpik A1–A2 (B1)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus (https://kirjatark.ee/tere-jalle/), Kirjatark 2019,
 „Eesti keele õpik B1, B2“ autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kinstik 2012,
– „Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega“, autorid Aavo Valmis, Valmis Lembetar, TEA 2002,
– „Süvenda ja täienda eesti keele oskust“, autorid Aino Siirak, Annelii Juhkama, Koolibri 2016,
– Eesti keele e-kursus vene keele baasil (B1) (https://www.keeletee.ee/)
– Eesti–vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/
– http://web.meis.ee/testest/
– http://www.efant.ee/std/
– https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
– http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
– https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
– https://www.laulud.ee/
http://www.kutsekeel.ee/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Kursuse lõpus tuleb sooritada B1- taseme lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.
Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.
Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.
90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);
75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);
60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldusEesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn

2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Õppekava nimetus: B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Periood:

Õppekava nimetus: B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 200 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, kokku 400 akadeemilist tundi – 2480,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal (testi kasutatakse õppija keeleoskuse määramiseks),
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • või õppija on eelnevalt sooritanud B1- taseme eesti keele eksami ja tal on olemas B1- taseme tunnistus.

Õpiväljundid:

 • mõistab selgelt struktureeritud vestlusi enamikul igapäevaelu, kooli ja tööga seotud teemadel,
 • oskab esitada selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi paljudel teemadel, koostab ettekandeid huvipakkuvatel teemadel,
 • oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste mitmetel huvitavatel, tuttavatel ja ka abstraktsetel teemadel,
 • oskab lugeda pikki ja keerukaid tekste erinevatel eesmärkidel, kasutades vastavaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.

Õppe sisu:

 • Endast ja teistest rääkimine. Inimsuhted. Tugevad ja nõrgad küljed. Enesetutvustus vastavalt suhtlussituatsioonile. Haridus ja töökogemus. Erinevate ankeetide ja küsimustike täitmine. Peresuhted. Abikassa või sõber. Rollid ja suhted perekonnas. Peretraditsioonid.
 • Igapäevaelu. Päevakord. Koduste kohustuste täitmine. Tööpäev. Probleemsed situatsioonid ja nende lahendamine. Kaebuse esitamine. Suhtlemine riigiasutustega. Minu ja minu pere päev.
 • Elukutse, amet ja töö. Elukutsed ja elukutse valik. Töökoht ja töö iseloom. Töökohustused. Töökeskkond ja töötingimused. Karjäär ja eneseteostus. Probleemid ja nende lahendamine. Töötaja õigused ja kohustused. Ametlikud kirjad. Juhtumid tööl. Suhted töölektiivis.
 • Kodu ja ümbruskond. Kodu ja kodu lähiümbrus (plussid, miinused, valikud, planeering). Elamistingimused. Koduost. Kodu üürimine. Vajaliku info hankimine. Turvalisus. Kindlustus. Majapidamine. Avarii- ja remonditeenused.
 • Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja sisustamise viisid, meelelahutuslikud ja kultuurilised harrastused. Vaba aja veetmise võimalused. Meedia (tele- ja raadioprogrammid, ajalehed ja ajakirjad, internet). Sportimisvõimalused ja spordiüritused. Meelelahutusüritused ja meelelahutusasutused. Külaliste kutsumine.
 • Reisimine ja transport. Transpordisüsteem, eelised ja puudused. Liiklusolukord. Puhkuse veetmise viisid ja võimalused. Turismimarsruudi koostamine. Info hankimine. Majutus ja toitlustus. Puhkus Eestis. Populaarsed puhkamiskohad välismaal. Vaatamisväärsused. Ühistranspordi sõiduplaan, sõidupiletite ostmine. Võõras linnas, tee juhatamine.
 • Haridussüsteem. Omandatud haridus, eriala. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiend- ja ümberõpe (esseed täiend- ja ümberõppevõimalustest). Arvutipõhine õpe. Infoühiskond ja selle probleemid. Õppemaks. Õppelaen. Koolielu ja haridustee. Koolitöö, kooliaeg ja õppimine.
 • Keeled ja kultuurid. Eesti kultuur ja kultuuritegelased (ettekanded Eesti kultuuritegelastest). Peamised ajaloosündmused. Rahvused ja traditsioonid. Eesti keele õppimisvõimalused Eestis. Ettepanekud keeleõppimise arengu toetamiseks. Keelekohvikud. Teabe otsimine ja hankimine. Keeleoskus ja selle arendamine.
 • Keskkond, kohad, loodus. Vaatamisväärsuste ja ajalooliste paikade kirjeldus. Looduskaitse ja keskkonnakaitse. Ilm ja kliima. Rahvastik. Elu linnas ja maapiirkonnas. Keskkonnasaaste ja selle vastu võitlemismeetodid. Väitlemine keskkonnateemadel.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Suhtlemisoskus. Sotsiaalne sfäär. Elatustase. Heategevus. Õiguste ja kohustuste kohta teabe saamine ja levitamine. Isiklikud ja tööalased suhted. Etnilised probleemid. Sotsiaalsed probleemid. Minu sõber, sõpruskond, poed ja meeldejäävad sündmused.
 • Tervis ja enesetunne. Tervislik eluviis. Halvad harjumused (väitlused terviseteemadel). Suhtlemine meditsiiniasutustes. Kaebuste kirjeldamine. Probleemide lahendamine. Vastuvõtule registreerimine. Arsti visiit. Sümptomite kirjeldus. Eesti tervishoiusüsteem. Haigekassa ja ravikindlustus. Halvad harjumused.
 • Toitumine. Avalikud söögikohad, eelistused (täiendava info küsimine). Söögi- ja joogikohad, lahtiolekuajad ja asukoht. Rahvusköögid. Tervislik toitumine. Ebatervislik söök ja jook. Toitlustusteenuseid puudutavate kaebuste esitamine ja lahendamine.
 • Teenindus ja teenused. Avalik teenindus. Kaubandus ja ostlemine. Suhtlemine teenindajaga. Tarbija õigused. Tarbijakaitse. Side- ja infoteenused. Pangateenused (sissemaksed, ülekanded, laenud). Reklaamid. Kaebuse esitamine. Konfliktide lahendamiseks võimaluste otsimine. Soodustused. Hotelliteenindus, plussid ja miinused.
 • Majandus- ja õigussuhted. Kodanike peamised õigused ja kohustused. Politsei. Kohtusüsteemi kohta teabe hankimine ja päringule vastuse saamine. Majandussüsteem. Kuritegevus ja turvalisus.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus- ja arvsõnaga;
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis;
 • Omadussõnad: omadussõna käänamine, omadussõna võrdlusastmed;
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga;
 • Asesõnad: asesõna käänamine;
 • Koostada ise vaatlusülesanded;
 • Õpilaste eripära/vajaduste väljaselgitamine – õpilaste õpitasemega arvestamine, varasemate lünkade likvideerimine, vajadusel kordamine jne;
 • Õpitust tagasiside kindlustamine (õpilaste informeerimine kontrolli tulemustest ja ilmnenud puudustest);
 • Õpitu kinnistamine ja üldistamine (tavaliselt teema käsitlemise lõpus läbiviidud tund kas ülesannete lahendamisena, diskussioonina vms).

Õppekeskkonna kirjeldus.
Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Klassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Klassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitust viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.
Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:
– „Eesti keele õppekomplekt B1, B2“, autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kitsnik 2012,
– „K nagu Kihnu“, autor Mall Pesti, Kiri-Mari Kirjastus

Lisaõppematerjal:
– „Tere Taas! Eesti keele õpik A2–B1 (B2)“, autor Merge Simmul, Inga Mangus, Kirjatark 2019 (https://kirjatark.ee/tere-taas/),
– „Eesti keele töövihik“, autor Maie Sooneste Varrak 2007,
– ERR-i saated „Pealtnägija”, „Osoon” ja AK uudised,
– Vikerraadio saated sarjast „Ööülikool”,
– Eesti–vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/
Eesti-vene-eesti sõnaraamat: https://sonaveeb.ee/
– ÕS: http://www.eki.ee/dict/qs/
Võõrsõnade leksikon: http://www.eki.ee/dict/vsl/
http://web.meis.ee/testest/
– http://www.efant.ee/std/
– https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
– http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
– https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
– https://www.laulud.ee/
– http://www.kutsekeel.ee/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Kursuse lõpus tuleb sooritada B2- tasemel lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.
Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.
Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest tundidest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.
90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);
75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);
60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldusEesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn

2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Periood:

Õppekava nimetus: C1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 210 tundi kontaktõpet ja 240 tundi iseseisvat tööd, kokku 450 akadeemilist tundi – 2478,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal (testi kasutatakse õppija keeleoskuse määramiseks),
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • või õppija on eelnevalt sooritanud B2- tasemel eesti keele eksami ja tal on olemas B2- taseme tunnistus.

Õpiväljundid:

 • kasutab rikkalikku sõnavara ja suudab vaevata sünonüümide abil umbisikulist tegumoodi moodustada,
 • oskab kirjutada selgeid, hästi struktureeritud tekste keerulistel teemadel, rõhutades olulisimat,
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel,
 • oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat.

Õppe sisu: 

 • Isiklik elu. Kodused kohutused, mehe ja naise rollid. Lapsed ja peresuhted. Kodukultuur ja kombed. Igapäevane elu. Pere ja perevälised suhted. Käitumisnormid. Traditsioonid. Harrastused. Suhtlustoimingud. Kodu- ja lemmikloomad. Kodune majapidamine ja tööjaotus.
 • Igapäevane elu. Võimalused, viisid ja plaanid vaba aja veetmiseks. Meelelahutus-, kultuuri- ja heaoluüritused. Sündmuste ja muljete kirjeldamine. E-kaubandus. Pank ja pangateenused. Ühissõidukid. Isiklikud liiklusvahendid. Liikluskorraldus. Ohutu liiklemine.
 • Elukutse ja töö. Karjääri planeerimine. Enesereklaam. Sotsiaalsed rollid. Meeskonnatöö. Ettevõtlus. Juhtkonna ja töökollektiivi vaheline suhtlemine. Koostöö partneritega. Töörutiin. Konfliktsituatsioonide lahendamine. Ümberõpe.
 • Haridus. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Koolitüübid Eestis ja mujal. Haridusprobleemid. Töö- ja täiendkoolitus. Kutsesobivus. Iseseisev ja elukestev õpe. Võõrkeelte õppimine. Keeleõpe ja arvutipõhine õpe. E-õpe. Muudatused haridussüsteemis. Õppimine välismaal.
 • Keele- ja kultuurierinevused. Eesti ajaloo tähtsamad sündmused ja isikud. Kultuuriüritused. Kirjandusteosed ja kirjanikud, helilooming ja heliloojad. Filmikunst, teatri-, kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst.
 • Teenused. Reklaam ja tarbimineReklaami teemal diskuteerimine. Oma huvide eest seismine. Eelistuste selgitamine. Erinevad infoallikad. Virtuaalne maailm. Aktuaalsed sündmused ja nende mõju ühiskonnale. Isikuandmete kaitse virtuaalses maailmas.
 • Reisimine ja reisiteenused. Ühistransport ja sõiduplaanid, sõidukite tehnilised probleemid. Reisid välismaale. Toll. Kohtade, regioonide, vaatamisväärsuste kirjeldamine. Reisiinfo ja -juhendid. Reisibürood ja nende teenused. Vaatamisväärsused. Pretensioon ja sellele vastamine. Reisimisvõimlused Eestis ja välismaal.
 • Keskkonnakaitse. Eesti loodus: kliima, aastaajad ja ilm; fauna ja floora. Looduskaitsealad. Väljasõit loodusesse. Elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel. Tasakaal inimese ja looduse vahel. Mahetoit. Kõige tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused Eestis. Tööstus ja keskkonnakaitse.
 • Suhted teiste inimestega. Suhtlemine kollektiivis: elukohas, huvirühmas, reisi- ja töökollektiivis, haridusasutuses, elatustase, sotsiaalsed grupid ja turvalisus, rahvuslikud hoiakud. Vastuoludesse sattumine. Iga inimese kordumatu eripära. Väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale. Inimsuhted.
 • Tervis ja kehahooldus. Inimese iseloom ja käitumine. Enesetunne ja kaebused. Abivajaja seisundi kirjeldamine. Tervishoid, töötervishoid. Terviseprobleemid, tekkepõhjused, profülaktika, meditsiiniline abi. Meditsiinitöötaja ja patsiendi vaheline suhtlemine.
 • Kodaniku õigused ja kohustused. Kuritegevuse ennetamine ja turvaline elu. Aktuaalsed sündmused. Väärtused, vaated elule ja ühiskonnale. Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. Sotsiaalsed hüved. Suhtlemine hädas oleva inimesega.
 • Maja ja kodu, ümbruskond. Eluaseme ost-müük ja üür. Kinnisvaratehingute ja kinnisvara haldamisega seotud info. Eluase. Ruumid. Sisustus. Maa- ja linnakodu. Eluaseme üürimine kodu ja turvalisus.
 • Ühiskond. Suhtlemine ametiasutustega: tolliamet, politsei, piirivalve ja turvateenistus, maksuamet, tarbijakaitse, kohus ja uurimisorganid, õigusabi, sotsiaalabi ja haigekassa asutused, töötukassa, avariiteenistus, kiirabi, politsei.
 • Poliitika. Õigused ja kohustused;poliitiline maastik. Aktuaalsed sündmused. Rahvastiku küsimused. Kohaliku omavalitsuse struktuur. Riigireform ning riik. Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Omadussõnad. Käänamine. Võrdlusastmed.
 • Tegusõnad. Enam kasutatavate verbide rektsioonid ja ühendverbid. Tegusõnade pööramine. Modaalverbid. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühend- ja väljendverbide süvendatud käsitlus.
 • Arvsõnad. Põhi- ja järgarvsõnade käänamine. Ühildumine nimisõnaga.
 • Asesõnad: eestipärane viitamine sama lihtlause liikmetele ja eelmistes lausetes mainitud vm kõnealustele asjadele.
 • Muutmatud sõnad. Ees- ja tagasisõnad. Sidesõnad: punktuatsiooni reeglid. V-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad.
 • Sõnamoodustus. Liitsõnad. Tuletiste käänamine ja pööramine. Rööpvormid. Rõhuliide -ki ja –gi.
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad. Algustäheortograafia. Võõrsõnade õigekiri.
 • Ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine.
 • Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine.
 • Kujundlikud väljendid. Võõrsõnade tähendus ja eestikeelsed vastavused.
 • Lauseliigid. Sõnajärg. Kirjavahemärgistamine. Lauselühendid

Õppemeetodid.
Kontaktõpe. Kõrge kvaliteedi tagamiseks kasutatakse õppes pedagoogilisi õppemeetodeid: rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Metoodika sisaldab traditsioonilisi õppemeetodeid ehk kuulamist, lugemist, kirjutamist, harjutusi, esitlusi ja arutelusid, lugemist, tekstide analüüsi ja tõlkimist, rollimänge, grupitöid, arutelusid, interaktiivne õppimine.
Iseseisev töö. Kodutööde tegemine; ilukirjanduste tekstide, reisiülevaadete, reisikirjade, ülevaateartiklite lugemine; poolametlikkude ja mitteametlikkude kirjade kirjutamine; sõnavara õppimine; grammatika- ja tõlkeharjutused; eestikeelsete raadio- ja telesaadete kuulamine.

Õppekeskkonna kirjeldus.
Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Klassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Klassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitus viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.
Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:
– „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“, autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kitsnik 2012,
– „Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium. Kesk- ja kõrgtase“, autor Maie Sooneste, Varrak

Lisaõppematerjal:
– „K nagu Kihnu“, autor Mall Pesti, Kiri-Mari Kirjastus 2018,
– „Eesti keele töövihik“, autor Maie Sooneste, Varrak 2007,
– „Süvenda ja täienda eesti keele oskust“, autorid Aino Siirak, Annelii Juhkama, Koolibri 2016,
– ajalehed: „Äripäev“, „Postimees“, „Õhtuleht“,
– „Eesti süntaks keeleõppe praktikule“, auto Krista Kerge, TEA 2001,
– „Sissejuhatus tekstiõpetusse“, autor Reet Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, (https://tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1308311343.pdf),
– „Rehepapp ehk November“, autor Andrus Kivirähk, Varrak 2000,
– „Tootsi pulm. Äripäev“, autor Oskar Luts, Sinisukk 2019,
– E-päevik: https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea
Eesti–vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/
Eesti-vene-eesti sõnaraamat: https://sonaveeb.ee/
http://web.meis.ee/testest/
http://www.efant.ee/std/
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
http://www.kutsekeel.ee/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Kursuse lõpus tuleb sooritada C1- taseme lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.
Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.
Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest tundidest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.
90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);
75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);
60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldusEesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava nimetus: Puhastusteeninduse kursus

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:

1) suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast, järgides kutseeetikat, on korrektse välimusega;

2) järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;

3) järgib töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudeid;

4) töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;

5) töötab ja tegutseb aseptiliselt;

6) juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;

7) suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse.

Õpingute alustamise tingimused: sihtrühmaks on madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi puhastusteeninduse erialal suunitlusega asuda kursuse läbimise järel tööle või töötavad puhastusteenindajad, kes soovivad tõsta puhastusalaseid teadmisi ja oskusi.

Õppe kogumaht: 130 ak.t (80 ak.t. kontaktõppe ja 50 ak.t. praktilise töö) – 800,00 €.

Õppe sisu:

 1. Auditoorde töö teemad nimetused.
 • Sissejuhatus;
 • Erialane eesti keel;
 • Mustus;
 • Vesi;
 • Koristusmeetodid;
 • Puhastusained;
 • Koristustarvikud;
 • Puhastusmasinad;
 • Pinnakattematerjalid;
 • Erinevate objektide koristamise eripärad;
 • Tööõigus;
 • Töökeskkond ja – ohutus. Jäätmekäitlus;
 • Klienditeenindus;
 • Töötervishoid ja esmaabi andmine;
 • Puhastustööde kvaliteedi nõuded;
 • Kirjalik test.
 1. Praktilise töö lühikirjeldus nimetused.
 • Tekstiilide- ja vaibapuhastamine;
 • Põrandate hoolduskoristamine;
 • Lagede hoolduskoristamine;
 • Seinte hoolduskoristamine;
 • Mööbli ja esemete hoolduskoristamine;
 • Klaasi puhastus.

Õppekeskkonna kirjeldus: kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

Õppematerjalide loend: õppur saab koolitaja poolt koostatud jaotusmaterjali koolituse teemadel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õpilane osales 75 % tundidest, sooritas kõik praktilised ülesanded ja testid ning läbis edukalt lõpueksami testi vormis, saab ta Tunnistuse kursuse lõpetamise kohta. Praktiliste tööde ja testide ning lõpueksami tulemused märgitakse hinnetelehele. Vastasel juhul väljastatakse Tõend.

Koolitaja: Tiina Ruul
Kõrgharidus: personalitöö, Tallinna Tehnikaülikool
Haridus: sotsiaaltöö, Tallinna Pedagoogiline Seminar
Täiendkoolitus: kriis ja psühholoogiline esmaabi, VOOG koolitus ja Konsultatsioon

Õppekava nimetus: Klienditeenindus kursus

Õppekavarühm: Tööoskused

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:

1) teab klienditeeninduse olemust ja eetilisi norme;

2) tunneb teenindusprotsessi etappe ja teenindustandardi olemust ja koostamise põhimõtteid;

3) oskab kasutada erinevaid müügitehnikaid, tundes müügitöö psühholoogilisi aspekte;

4) tunneb tööõigust ja kaubandusvaldkonna õigusakte;

5) teab ohutu töökeskkonna korraldamise põhimõtteid;

6) kirjeldab organisatsioonikäitumise põhimõtteid.

Õpingute alustamise tingimused: täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas. Kursused sobivad algajatele. Kui üksikute koolituse jaoks on soovitavad eelnevad teadmised ja oskused, on see märgitud konkreetse õppekava juures. Kursus on mõeldud inimestele, kelle igapäevatöös on olulisel kohal suhtlemine nii sise- kui välisklientidega.

Õppe kogumaht: 80 ak.t (70 ak.t. kontaktõppe ja 10 ak.t. praktilise töö) – 700,00 €.

Õppe sisu:

 1. Auditoorde töö teemad nimetused.
 • Töötajate klientidele orienteeritud käitumise stiil;
 • Kaupade käitlemine ja kaubatundmine;
 • Kommunikatiivse pädevuse arendamine klientide teenindamisel;
 • Efektiivse suhtlemise võtted, suhtlemine ja usaldus.;
 • Tagasiside klientidega, mõistmine ja kuidas seda saavutada;
 • Efektiivsed küsimused ja aktiivne kuulamine;
 • Teenindamine ja müümine;
 • Klientidega kontakti loomine ja säilitamine telefonikommunikatsiooni protsessis;
 • Klientidega töötamise individuaalse ja kollektiivse stiili efektiivsuse arendamine;
 • Klientidega töötamise stiili mõju firma imagot;
 • Kommertspakkumise koostamise ja esitamise iseärasused;
 • Rasked situatsioonid ja „rasked” inimesed;
 • Rasked situatsioonid ärritatud klientidega suhtlemisel;
 • Põhjendatud ja põhjendamata kriitikale reageerimine;
 • Konfliktsete klientide tüübid;
 • Konfliktide peatamine;
 • Emotsionaalse pinge maandamine pingelises situatsioonis;
 • Klientide negatiivsete emotsioonide maandamise tehnikad;
 • Oma ressursside säilitamine ja taastamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.  Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

Õppematerjalide loend: õppur saab koolitaja poolt koostatud jaotusmaterjali koolituse teemadel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õpilane osales 75 % tundidest, sooritas kõik praktilised ülesanded ja testid ning läbis edukalt lõpueksami testi vormis, saab ta Tunnistuse kursuse lõpetamise kohta. Praktiliste tööde ja testide ning lõpueksami tulemused märgitakse hinnetelehele. Vastasel juhul väljastatakse Tõend.

Koolitaja: Tiina Ruul
Kõrgharidus: personalitöö, Tallinna Tehnikaülikool
Haridus: sotsiaaltöö, Tallinna Pedagoogiline Seminar
Täiendkoolitus: kriis ja psühholoogiline esmaabi, VOOG koolitus ja Konsultatsioon

Õppekava nimetus: Laomajanduse töötaja

Õppekavarühm: Tööoskused

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:

1) viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme;

2) saab ülevaade tehniliste seadmete kasutamisest;

3) järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;

4) oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele;

5) saab ülevaade raamatupidamise alustest ning laos kasutavatest arvutiprogrammidest.

Õppe kogumaht: 80 ak.t (70 ak.t. kontaktõppe ja 10 ak.t. praktilise töö) – 700,00 €.

Õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad alustada laomajanduse õppimist. Õppe alustamise tingimusteks on koolitusele registreerimine ning vestlus koolitusjuhiga.

Õppe sisu:

 1. Auditoorde töö teemad nimetused.
 • Kaupade mahalaadimine ja vastuvõtmine;
 • Kaupade paigutamine hoiukohtadele;
 • Traditsioonilised tehnoloogiad;
 • Poolautomaatsed laosüsteemid;
 • Kauba vastuvõtukontroll ja hoiukohtade paigutamine;
 • Hoiustamine ja hoiukohtade hooldamine;
 • Saadetiste väljastamine laost;
 • Inventeerimine: ettevalmitusööd, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine;
 • Pakendid ja pakkematertjalid;
 • Markeeringud pakenditel;
 • Kaubaalused;
 • Tagastuslogistika;
 • Tõstukid ja laoseadmed;
 • Laotarkvara ülevaade;
 • Dokumentide loomine ja haldamine;
 • Töökeskkonnaohutus laos;
 • Klienditeenindus ja kvaliteet logistikas;
 • Erialane eesti keel.

Õppekeskkonna kirjeldus: kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

Õppematerjalide loend: õppur saab koolitaja poolt koostatud jaotusmaterjali koolituse teemadel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õpilane osales 75 % tundidest, sooritas kõik praktilised ülesanded ja testid ning läbis edukalt lõpueksami testi vormis, saab ta Tunnistuse kursuse lõpetamise kohta. Praktiliste tööde ja testide ning lõpueksami tulemused märgitakse hinnetelehele. Vastasel juhul väljastatakse Tõend.

Koolitaja: Albert Kask
Haridus: laomajandus, Tallinna Tanspordikool
Täiendkoolitus: laopidaja III, Kutsekoda

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018