С1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

С1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

02.2022 – 31.12.2022
03.2022 – 31.12.2022
04.2022 – 31.03.2023
05.2022 – 30.04.2023
06.2022 – 31.05.2023

või
kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Mustamäe tee 55, Kristiine linnaosa, Tallinn linn
2) Pargi 25, Jõhvi linn
3) Fama tn 4, Narva linn

Õppekava nimetus: C1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus.

Õppekavarühm: Keeleõpe.

Õppe kogumaht: 210 tundi kontaktõpet ja 240 tundi iseseisvat tööd, kokku 450 akadeemilist tundi – 2478,00 euro.

Õpingute alustamise tingimused:

 • koolitusfirma koostatud kirjaliku testi täitmine paberkandjal (testi kasutatakse õppija keeleoskuse määramiseks),
 • testid on koostanud eesti keele õpetajad oma õpetamiskogemusest lähtuvalt,
 • või õppija on eelnevalt sooritanud B2- tasemel eesti keele eksami ja tal on olemas B2- taseme tunnistus.

Õpiväljundid:

 • kasutab rikkalikku sõnavara ja suudab vaevata sünonüümide abil umbisikulist tegumoodi moodustada,
 • oskab kirjutada selgeid, hästi struktureeritud tekste keerulistel teemadel, rõhutades olulisimat,
 • oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel,
 • oskab kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta olulisemat.

Õppe sisu: 

 • Isiklik elu. Kodused kohutused, mehe ja naise rollid. Lapsed ja peresuhted. Kodukultuur ja kombed. Igapäevane elu. Pere ja perevälised suhted. Käitumisnormid. Traditsioonid. Harrastused. Suhtlustoimingud. Kodu- ja lemmikloomad. Kodune majapidamine ja tööjaotus.
 • Igapäevane elu. Võimalused, viisid ja plaanid vaba aja veetmiseks. Meelelahutus-, kultuuri- ja heaoluüritused. Sündmuste ja muljete kirjeldamine. E-kaubandus. Pank ja pangateenused. Ühissõidukid. Isiklikud liiklusvahendid. Liikluskorraldus. Ohutu liiklemine.
 • Elukutse ja töö. Karjääri planeerimine. Enesereklaam. Sotsiaalsed rollid. Meeskonnatöö. Ettevõtlus. Juhtkonna ja töökollektiivi vaheline suhtlemine. Koostöö partneritega. Töörutiin. Konfliktsituatsioonide lahendamine. Ümberõpe.
 • Haridus. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Koolitüübid Eestis ja mujal. Haridusprobleemid. Töö- ja täiendkoolitus. Kutsesobivus. Iseseisev ja elukestev õpe. Võõrkeelte õppimine. Keeleõpe ja arvutipõhine õpe. E-õpe. Muudatused haridussüsteemis. Õppimine välismaal.
 • Keele- ja kultuurierinevused. Eesti ajaloo tähtsamad sündmused ja isikud. Kultuuriüritused. Kirjandusteosed ja kirjanikud, helilooming ja heliloojad. Filmikunst, teatri-, kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst.
 • Teenused. Reklaam ja tarbimine. Reklaami teemal diskuteerimine. Oma huvide eest seismine. Eelistuste selgitamine. Erinevad infoallikad. Virtuaalne maailm. Aktuaalsed sündmused ja nende mõju ühiskonnale. Isikuandmete kaitse virtuaalses maailmas.
 • Reisimine ja reisiteenused. Ühistransport ja sõiduplaanid, sõidukite tehnilised probleemid. Reisid välismaale. Toll. Kohtade, regioonide, vaatamisväärsuste kirjeldamine. Reisiinfo ja -juhendid. Reisibürood ja nende teenused. Vaatamisväärsused. Pretensioon ja sellele vastamine. Reisimisvõimlused Eestis ja välismaal.
 • Keskkonnakaitse. Eesti loodus: kliima, aastaajad ja ilm; fauna ja floora. Looduskaitsealad. Väljasõit loodusesse. Elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel. Tasakaal inimese ja looduse vahel. Mahetoit. Kõige tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused Eestis. Tööstus ja keskkonnakaitse.
 • Suhted teiste inimestega. Suhtlemine kollektiivis: elukohas, huvirühmas, reisi- ja töökollektiivis, haridusasutuses, elatustase, sotsiaalsed grupid ja turvalisus, rahvuslikud hoiakud. Vastuoludesse sattumine. Iga inimese kordumatu eripära. Väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale. Inimsuhted.
 • Tervis ja kehahooldus. Inimese iseloom ja käitumine. Enesetunne ja kaebused. Abivajaja seisundi kirjeldamine. Tervishoid, töötervishoid. Terviseprobleemid, tekkepõhjused, profülaktika, meditsiiniline abi. Meditsiinitöötaja ja patsiendi vaheline suhtlemine.
 • Kodaniku õigused ja kohustused. Kuritegevuse ennetamine ja turvaline elu. Aktuaalsed sündmused. Väärtused, vaated elule ja ühiskonnale. Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. Sotsiaalsed hüved. Suhtlemine hädas oleva inimesega.
 • Maja ja kodu, ümbruskond. Eluaseme ost-müük ja üür. Kinnisvaratehingute ja kinnisvara haldamisega seotud info. Eluase. Ruumid. Sisustus. Maa- ja linnakodu. Eluaseme üürimine kodu ja turvalisus.
 • Ühiskond. Suhtlemine ametiasutustega: tolliamet, politsei, piirivalve ja turvateenistus, maksuamet, tarbijakaitse, kohus ja uurimisorganid, õigusabi, sotsiaalabi ja haigekassa asutused, töötukassa, avariiteenistus, kiirabi, politsei.
 • Poliitika. Õigused ja kohustused;poliitiline maastik. Aktuaalsed sündmused. Rahvastiku küsimused. Kohaliku omavalitsuse struktuur. Riigireform ning riik. Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid.

Keeleteadmised ja grammatika õpe:

 • Omadussõnad. Käänamine. Võrdlusastmed.
 • Tegusõnad. Enam kasutatavate verbide rektsioonid ja ühendverbid. Tegusõnade pööramine. Modaalverbid. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühend- ja väljendverbide süvendatud käsitlus.
 • Arvsõnad. Põhi- ja järgarvsõnade käänamine. Ühildumine nimisõnaga.
 • Asesõnad: eestipärane viitamine sama lihtlause liikmetele ja eelmistes lausetes mainitud vm kõnealustele asjadele.
 • Muutmatud sõnad. Ees- ja tagasisõnad. Sidesõnad: punktuatsiooni reeglid. V-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad.
 • Sõnamoodustus. Liitsõnad. Tuletiste käänamine ja pööramine. Rööpvormid. Rõhuliide -ki ja –gi.
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad. Algustäheortograafia. Võõrsõnade õigekiri.
 • Ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine.
 • Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine.
 • Kujundlikud väljendid. Võõrsõnade tähendus ja eestikeelsed vastavused.
 • Lauseliigid. Sõnajärg. Kirjavahemärgistamine. Lauselühendid

Õppemeetodid.

Kontaktõpe. Kõrge kvaliteedi tagamiseks kasutatakse õppes pedagoogilisi õppemeetodeid: rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Metoodika sisaldab traditsioonilisi õppemeetodeid ehk kuulamist, lugemist, kirjutamist, harjutusi, esitlusi ja arutelusid, lugemist, tekstide analüüsi ja tõlkimist, rollimänge, grupitöid, arutelusid, interaktiivne õppimine.

Iseseisev töö. Kodutööde tegemine; ilukirjanduste tekstide, reisiülevaadete, reisikirjade, ülevaateartiklite lugemine; poolametlikkude ja mitteametlikkude kirjade kirjutamine; sõnavara õppimine; grammatika- ja tõlkeharjutused; eestikeelsete raadio- ja telesaadete kuulamine.

Õppekeskkonna kirjeldus.

Igas õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Klassis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Klassis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitus viiakse läbi toetavas õpikeskkonnas. Õppeklass (sealhulgas õppevarustus) vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides.

Õppematerjalide loend.

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmägi saavutamist. Õppematerjalid toetavad õppijate iseseisvat õppimist. Õppematerjalid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolitaja koostab õppijatele õppemapid lisamaterjalidega (näiteks pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (näiteks tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida õppijad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjale) kogu õppeperioodi jooksul.

Põhiõppematerjal:

 • „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“, autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kitsnik 2012,
 • „Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium. Kesk- ja kõrgtase“, autor Maie Sooneste, Varrak

Lisaõppematerjal:

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Kursuse lõpus tuleb sooritada C1- taseme lõpueksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist kursuse jooksul läbitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid.

Hindamiskriteerium on analoogne riigieksami omaga (vähemalt 60% 100 punktist).

Tunnistus väljastatakse õppijale, kui ta osales vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritas koolitusfirma koostatud lõpueksami. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbiviija ja koolitusfirma juht.

Tõend väljastatakse õppijale, kui ta osales vähem kui 70% auditoorsetest tundidest või kui ta ei täitnud teisi lõpetamise tingimusi.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged.

90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);

75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea);

60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, hariduse- või töökogemuse kirjeldus. Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018