Õppekorralduse alused

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted:

1. VPsocialabi OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitust;
2. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist https://www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus;
3. Iga koolituskursuse juures on viide kehtivale õppekavale. Kursuse maht on määratud koolituskäsiraamatus või koolitusprogrammis;
4. Kursused toimuvad aastaringselt tööpäeviti;
5. Kursust mõõdetakse akadeemilistel tundidel (üks akadeemiline tund on 45 minutit);
6. Koolituste õppekeel on vene keel või eesti keel;
7. Iga kursuse maht sõltub grupi õppekavast:
* individuaalõpe – koolitus toimub vastavalt õppija vajadustele koostatud individuaalse õppekava alusel;
* rühmadõpe – need toimuvad rühmades arendavas õhkkonnas;
* praktiline töö – õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas;
* kontaktõpe – auditoorses või veebipõhises õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga nii üliõpilane kui ka õppejõud, nt loeng, seminar, juhendamine, konsultatsioon;
* kaugõpe – õppevorm, kus õpitakse pms iseseisvalt ja kaugõppesessiooni ajal toimuva õppetöö kaudu, tänapäeval e-õppe meetodeid kasutades.
8. Koolituskeskusel on õigus tühistada koolituskalendris märgitud koolitus, kui koolitusele ei ole kogunenud koolituse toimumiseks eeldatavat arvu osalejaid;
9. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel;
10. Koolitused toimuvad eelkõige; õppekeskuse esindustes renditud ruumides vastavalt koolituse tellija vajadustele. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides. Klassis on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klass on varustatud tänapäevase esitlustehnika- ja internetiühendusega;
11. Õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
* õppekava nimetus;
* õppekavarühm;
* õpiväljundid;
* õpingute alustamise tingimused ja kord;
* õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
* õppe sisu;
* õppekeskkonna kirjeldus;
* õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
* lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
* koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Õppekavade täiendamine toimub vajaduspõhiselt jooksvalt ning kord aastas õppekorraldaja ja õpetajatega.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
1. Kõikidel koolitajatel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavatas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus;
2. Koolituskeskuse kaasatud koolitajad omavad eelkõige kõrgharidust ja praktilise töötamise kogemust koolitatavas valdkonnas;
3. Täienduskoolituse kohta kogutud tagasiside hinnangute analüüsi tulemusena teeb koolituskeskus koolitajale ettepaneku muudatuste tegemiste kohta. Korduvate märkuste korral tagaside hinnangutes kaalub koolituskeskus võimalust koolitaja väljavahetamiseks;
4. Koolituse lõppedes täidab iga koolitusel osaleja koolituskeskuse tagaside küsitluslehe, kus antakse hinnang/arvamus koolituse sisule, lektori(te)le ja koolituse korraldusele. Küsitluslehe vormistamisel on võimalik teha ettepanekuid lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse paremaks muutmiseks. Küsitluslehed on anonüümsed ja neid võib koolituskeskusele tagastada koolitusel osalejale sobival viisil.

Õppijate koolitusele vastuvõtu tingimused ja kord:
1. Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija vastava registreerimisvormi täitmisel õppekeskuse kodulehel (https://socialabi.ee/kontakt/) või e-posti (info@socialabi.ee) teel või kas veebisaidil näidatud telefoni teel;
2. Kursusele registreerimise soovile vastatakse üldjuhul e-posti või telefoni teel;
3. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel;
4. Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja;
5. Kursuse algust võivad teha need, kes maksid õpingute eest ja kes olid gruppides;
6. Rühma liikmetest kogutakse kursusele vajalikke isikuandmeid. See teave ei kuulu avaldamisele ega kolmandatele isikutele edastamisele.

Kursuse eest tasumise:
1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 15 päeva enne õppetöö algust;
2. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel;
3. Kursuslane tagab arve tasumise arvel märgitud tähtajaks;
4. Õppija kursuste puhul on kokkuleppel VPsocialabi OÜ juhiga võimalik tasuda koolituse eest osade kaupa vastavalt kirjalikus avalduses näidatud maksegraafikule;
5. Arve ettenähtud tähtajaks tasumata jätmisel on koolil õigus kursuslast koolitusele mitte lubada;
6. Õppija saab õppemaksust vabastada ainult juhul, kui on olemas esialgne garantiidokument, et kolmas isik (Eesti Töötukassa, Õppija tööandja jms) tasub kogu koolituse maksumuse;
7. Õppija / Maksja tehtud ettemaks kehtib vaid ühe akadeemilise õppeaasta jooksul ning järgmisesse õppeaastasse üle ei kandu.

Kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamise kord:
1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada VPsocialabi OÜ kas e-posti (info@socialabi.ee) teel või kas veebisaidil näidatud telefoni teel;
2. Kursuse tasu tagastamine sõltub registreeringu tühistamise ajast järgmiselt:
* 15 päeva või rohkem enne kursuse planeeritud algust – 100%,
* 11 päeva enne kursuse planeeritud algust – 75%,
* vähem kui 48 tundi enne kursuse planeeritud algust – ei tagastata;
3. Õppemaksu võib tagastada kui makse on tehtud, kuid koolitust ei toimunud kandidaatide ebapiisava arvu tõttu või koolituse korraldajate süül, siis tagastatakse makse täies mahus 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates koolituse tühistamise teate kuupäevast pangakontole, millelt makse oli laekunud.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:
1. Distsipliini rikkumine või koolitaja ei saa hakkama õppekavaga;
2. Põhineb õpilase isiklikul avaldusel;
3. Koolituskeskusel on õigus leping ühepoolselt ilma ette teatamata lõpetada, kui koolitaja/ maksja kahjustab koolituskeskuse vara või mainet.

Täienduskoolitusel osaleja õigused ja kohustused koolituskeskuse.

Osaleja õigused:
* valida endale sobiv koolitus vastavalt huvidele, võimetele, võimalustele ja pakutavatele õppekavadele;
* osalemine õppekavas nimetatud koolitusel;
* saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale;
* saada tõend, tunnistus vms dokument täienduskoolituses osalemise kohta.

Osaleja kohustused:
* õppekava nõudede täitmine;
* järgida üldtunnustatud käitumisnorme;
* täita koolituskeskuse kehtestatud sisekorraeeskirju;
* täienduskoolitusel osalemise loobumisest teatada esimesel võimalusel.

Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord:
1. Koolituse keskelt suhtlevad VPsocialabi OÜ esindajad kursuslaste ja instruktorite/õpetajatega, et saadud tagasiside põhjal vajadusel viia ellu muudatusi koolituse korralduses ja tagada õppeprotsessi hea kvaliteet ning klientide rahulolu;
2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse korralduse, sisu ja koolitajate kohta küsimusi sisaldava küsimustiku elektroonse või paberil ankeedi;
3. Tagasiside ankeetide vastuseid analüüsib VPsocialabi OÜ koolitusjuht koos Koolitajaga ja vajadusel täiendatakse või parandatakse koolitusprogrammid tagamaks koolituse kõrge kvaliteedi.